Završni radovi / Master teza ODSJEKA SOCIOLOGIJA (3+2)

REDNI BROJ PREZIME I IME STUDENTA (br. indexa) NAZIV TEME MENTOR KOMISIJA NAPOMENA/DAT. ODBRANE
Karač Amar

(475/II-SOC)

DRUŠTVENI ASPEKTI LOKALNOG EKOLOŠKOG PLANA (LEAP) U OPĆINI CENTAR SARAJEVO Doc.dr.Abdel Alibegović Predsjednik:prof.dr. Amer Osmić

Član: doc.dr.Samir Forić

 

17.10.2023, utorak  u 11:00 sati

Sala 26/II