Medijska i informacijska pismenost


Medijska i informacijska pismenost


Medijska i informacijska pismenost (eng. Media and Information Literacy) – MIP / MIL – odnosi se na suštinski važne kompetencije (znanje, vještine i stavove) koje građanima omogućavaju da se djelotvorno odnose prema medijima i drugim snabdjevačima informacijama, i da razvijaju kritičko mišljenje i vještine cjeloživotog učenja da bi se socijalizovali i postali aktivni građani. 

 

Shvaćena kao složen koncept, medijska i informacijska pismenost obuhvata znanje, vještine i stavove koji omogućavaju građanima da:  

·         razumiju ulogu i funkcije medija i drugih dobavljača informacija u demokratskim društvima  

·         razumiju uslove pod kojima se te funkcije mogu realizovati  

·         prepoznaju i izraze potrebu za informacijama  

·         pronađu i pristupe relevantnim informacijama  

·         kritički vrednuju informacije i sadržaje koje pružaju mediji i ostali dobavljači informacija, uključujući one na Internetu, u smislu nadležnosti, vjerodostojnosti i aktuelne namjene  

·         preuzimaju i organizuju informativni i medijski sadržaj 

·         sintetizuju ili rade na idejama koje su preuzeli iz sadržaja  

·         saopšte svoje shvatanje kreiranog znanja publici ili čitalištu u odgovarajućem obliku, na odgovarajućem medijumu i na etički i odgovoran način 

·         primijene svoje IKT vještine da bi baratali informacijama i proizveli korisnički sadržaj  

·         pristupe radu sa medijima i ostalim dobavljačima informacija, uključujući one na Internetu, u cilju samoizražavanja, slobode izražavanjainterkulturalnog dijaloga i demokratskog učešća. 

 


ODRŽANA RADIONICA „MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST“ U BANJOJ LUCI

Radionica “Medijska i informacijska pismenost u BiH” održana na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci, okupila je predstavnike akademske zajednice, nadležnih institucija, osnovnih i srednjih škola, biblioteka, medija, nevladinog sektora i svih ostalih stručnjaka koji tragaju za inovativnim, kreativnim i održivim mjerama unapređenja medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini.

Radionicu su zajednički organizovali Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Fondacija Mediacentar. Prisutnima su se na početku radionice obratili dekani fakulteta, prof.dr. Zdravko Zlokapa i prof.dr. Šaćir Filandra, istaknuvši značaj saradnje dva fakulteta na ovim i sličnim projektima.

Nje.E. Bruce Berton, šef misije OSCE-a u BiH, također je podržao organizaciju ovakve radionice.

“Dobro informiran, odnosno medijski i informacijski pismen građanin, nužan je za zdravu demokratiju.”, kazao je Berton.

Akademska zajednica u BiH, nevladine organizacije, stručnjaci, aktivisti i ostali građani, potpisnici Deklaracije o značaju medijske i informacijske pismenosti u BiH, na ovoj radionici su podnijeli inicijativu za usvajanje strateškog okvira za medijsku i informacijsku pismenost u BiH. Očekivani ishodi ove inicijative su razvoj pozitivnih pravnih propisa, usvajanje strategija u skladu sa nadležnostima svih nivoa vlasti, adekvatno dodjeljivanje javnih sredstava za istraživanje i implementaciju medijske i informacijske pismenosti u obrazovni sistem na provodiv i održiv način, podizanje svijesti o značaju medijske i informacijske pismenosti, te promocija medijske i informacijske pismenosti u cjeloživotnom učenju.

Radionica je organizovana u sklopu projekata „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj“ (EU-UNESCO) i „Mediji za građane-građani za medije“ (EU), a za cilj je imala omogućavanje međusektorske rasprave o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Bosni i Hercegovini, kao i iniciranje procesa kreiranja specifičnih preporuka o integraciji medijske i informacijske pismenosti u sistem formalnog i neformalnog obrazovanja.

Unapređenje medijske i informacijske pismenosti kao i interkulturalnih kompetencija među građanima predstavlja ključnu aktivnost UNESCO-ve strategije promovisanja društva znanja i potpomaganja razvoja slobodnih i nezavisnih medija, te univerzalnog pristupa informacijama i znanju kao preduslovima za ostvarenje razvoja jednog društva.


NASTAVAK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI – „IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI I TURSKOJ“

 

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i u ovoj godini nastavlja sa aktivnostima u oblasti medijske i informacijske pismenosti u sklopu projekta “IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI I TURSKOJ”, u saradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i uz finansijsku podršku Europske unije. Cilj ovog projekta je jačanje slobode izražavanja, slobodnog i pravovremenog pristupa informacijama, te jačanje kapaciteta slobodnih, profesionalnih medija i medijskog pluralizma.

 

Do sada je u sklopu projekta urađeno slijedeće:

 

 

 

 

 

 

 

Nakon ovih aktivnosti, planirana je organizacija još nekoliko radionica/sastanaka (Mostar, Banjaluka), na kojima će se razmotriti najbolji koraci do implementiranja nastavnog plana medijske i informacijske pismenosti u obrazovni sistem. U narednih nekoliko mjeseci, planirana je i implementacija pilota nastavnog plana medijske i informacijske pismenosti u školama u Kantonu Sarajevo. Projektni plan predviđa i pripremu metodologije za procjenu kompetencija među učiteljima i nastavnicima u oblasti medijske i informacijske pismenosti, kao i promociju medijske i informacijske pismenosti putem društvenih medija. 

 

Fakultet političkih nauka UNSA i Univerzitet u Sarajevu sa partnerima, kao dio šire društvene inicijative i potrebe, su odlučni u aktivnostima adekvatnijeg sagledavanja medijske i informacijske pismenosti kroz strategije i politike, kao i kroz naučno-istraživački rad. Fakultet političkih nauka kroz projekat “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj” okuplja sve relevantne stručnjake iz ove oblasti i uspostavlja prirodno partnerstvo između donosilaca odluka i stručnjaka iz akademske zajednice, civilnog društva, obrazovnog sektora, sa jačanjem uloge biblioteka u cilju usvajanja kvalitetnih strateških rješenja u ovoj oblasti.

 

Očekivani rezultati projekta “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj” su podizanje nivoa medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini, unapređenje obrazovnog sistema, te u konačnici unapređenje kvalitete života pojedinaca u društvenoj zajednici. Djelotvoran odnos građana prema medijima i drugim snabdjevačima informacijama, te razvijanje kritičkog mišljenja i vještina cjeloživotog učenja, nužno je za socijalizaciju i aktivno učešće u društvenim procesima. 

ANNEX 3 – Delcaration ENG

Deklaracija o znacaju MIP u BiH

Februar, 2019. god.


Formirana Savjetodavna grupa institucija, organizacija i pojedinaca  aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini

 

Sarajevo, 28.1.2019. –  U organizaciji Fondacije za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održan je sastanak namijenjen institucijama, organizacijama civilnog društva te pojedincima aktivnim u oblasti razvoja i promicanja medijske i informacijske pismenosti. Na sastanku je formirana Savjetodavna grupa koju čine stručnjaci iz relevantnih sektora za razvoj medijske i informacijske pismenosti koji tragaju za novim, kreativnim i održivim mjerama unapređenja medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini.

Osnovna djelatnost Savjetodavne grupe bit će razvoj strateških dokumenata, politika i praksi koje mogu unaprijediti medijsku i informacijsku pismenost u Bosni i Hercegovini, a činit će je predstavnici/e sektora civilnog društva, medija, institucija odgovornih za obrazovanje, kulturu, medije i komunikacije, predstavnici/e IT sektora i svi zainteresovani koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti razvoju dugoročnih i sistemskih rješenja koja će odgovoriti na potrebe građana i građanki BiH u domenu medijske pismenosti. Članstvo u Savjetodavnoj grupi je na dobrovoljnoj osnovi i njime se iskazuje društveno-odgovorno djelovanje, a ova neformalna grupa stručnjaka ima za cilj postati jezgro za budući kvalitetni razvoj ove značajne oblasti u Bosni i Hercegovini.

Doc. dr. Emir Vajzović, voditelj projekta i rukovodilac Instituta sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu naglasio je interdisciplinarni i multi-sektorski pristup u formiranju ovog tijela, te istaknuo da Fakultet političkih nauka kroz projekat “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj” okuplja sve relevantne stručnjake iz ove oblasti i uspostavlja prirodno partnerstvo između donosilaca odluka i stručnjaka iz akademske zajednice, civilnog društva, obrazovnog sektora, sa jačanjem uloge biblioteka u cilju usvajanja kvalitetnih strateških rješenja u ovoj oblasti.

“Univerzitet u Sarajevu kontinuirano radi na istraživačkom i naučnom odgovoru na društvene izazove kroz interdisciplinarni pristup. Dosad urađeno u ovom projektu svjedoči o nužnosti i važnosti uloge akademske zajednice kao jezgra iz kojeg se mogu i trebaju pokrenuti promjene u ovoj oblasti.”, naglasio je Vajzović.

Na sastanku su predstavljeni i dokumenti Pozicijska i Pregledna studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti, a potom najavljene i naredne projektne aktivnosti u okviru projekta „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj“.

Izvršna direktorica Fondacije Mediacentar Maida Muminović poručila je da je formiranje Savjetodavne grupe važno kako bi se identifikovale sve aktivnosti iz ove domene koje se trenutno odvijaju u našoj zemlji, te kako bi se u konačnici razvila zajednička komunikacijska platforma.

Time ćemo, prije svega, postići bolju međusobnu informiranost, te osigurati da se svi tekući programi oslanjaju jedni na druge i skupa razvijaju. Dodatno, želimo obezbijediti postojanje zajedničke i efikasne platforme za doprinos razvoju strategija za medijsku i informacijsku pismenost u Bosni i Hercegovini.“

Na sastanku je usvojena i Deklaracija o značaju medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Ovaj dokument ima stručni, naučni i moralni značaj za dalje zagovaranje u oblasti medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Savjetodavna grupa i Deklaracija je otvorena za pristupanje svim pojedincima i institucijama kojima je tema medijske i informacijske pismenosti bliska i interesantna.

Formiranje i rad neformalne Savjetodavne grupe podržava Evropska unija kroz regionalni projekat “Mediji za građane – građani za medije” koji u BiH provodi Fondacija Mediacentar Sarajevo i projekat „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj“, koji provodi Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 


Održana radionica Medijska i informacijska pismenost u Mostaru

Radionica “Medijska i informacijska pismenost u BiH”, održana 28. marta 2019. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, okupila je predstavnike akademske zajednice, nadležnih institucija, osnovnih i srednjih škola, biblioteka, medija, nevladinog sektora i svih ostalih stručnjaka koji tragaju za inovativnim, kreativnim i održivim mjerama unapređenja medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini.

 

Radionicu su zajednički organizovali Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Fondacija Mediacentar.

 

Prisutni su kroz tri panela „Razvoj medijske i informacijske pismenosti kroz javne politike i institucije“, „Strategije i politike medijske i informacijske pismenosti u BiH“ i „Medijska i informacijska pismenost u formalnom i neformalnom obrazovanju“, diskutovali o najznačajnijim pitanjima iz ove oblasti.

 

Zaključeno je da medijska i informacijska pismenost trebaju biti dio reforme obrazovanja u cijeloj Bosni i Hercegovini, te da je neophodno da različiti akteri međusobno sarađuju kako bi medijska i informacijska pismenost u konačnici bile integrisane u sistem formalnog i neformalnog obrazovanja. Istaknut je i značaj promocije medijske i informacijske pismenosti u cjeloživotnom učenju.

 

Radionica je organizovana u sklopu projekata „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj“ (EU-UNESCO) i „Mediji za građane-građani za medije“ (EU), a za cilj je imala omogućavanje međusektorske rasprave o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Bosni i Hercegovini, kao i iniciranje procesa kreiranja specifičnih preporuka o integraciji medijske i informacijske pismenosti u sistem formalnog i neformalnog obrazovanja.

Unapređenje medijske i informacijske pismenosti kao i interkulturalnih kompetencija među građanima predstavlja ključnu aktivnost UNESCO-ve strategije promovisanja društva znanja i potpomaganja razvoja slobodnih i nezavisnih medija, te univerzalnog pristupa informacijama i znanju kao preduslovima za ostvarenje razvoja jednog društva.


Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 5. aprila 2019. godine održana je radionica „Medijska i informacijska pismenost u BiH“ za bibliotekare i bibliotekarke osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Na radionici je istaknuto da bi školska biblioteka trebala biti informacijsko središte svake škole. Realizacija tog cilja je ostvariva kroz značajnije uključivanje bibliotekara u procese reaktualizacije resursa školskih biblioteka kroz informacijsko i medijsko opismenjavanje korisnika (učenika, nastavnika, roditelja).

Poseban naglasak stavljen je na potrebu osavremenjavanja pristupa ulozi bibliotekara u školama (stručnog suradnika, tj. ravnopravnog aktera u odgoju i obrazovanju), te razumijevanja školskih biblioteka kao značajnog strateškog resursa za promoviranje informacijske i medijske pismenosti.

Kako škole nemaju usvojene samostalne MIP programe, ni standarde koji bi pridonijeli njegovom promoviranju, aktualizacija uloge i funkcije bibliotekara i biblioteke kroz UNESCO MIL kurikulum može biti strateška komponenta razvoja profesionalnih kompetencija, naročito u odnosu na činjenicu da je bibliotekarstvo direktno povezano sa procesima pružanja podrške učenju, kao što je i sama MIP svojim ciljevima povezana s ciljevima cjeloživotnog učenja.

Savremena školska biblioteka se tako pojavljuje kao ključna sastavnica funkcioniranja informacijskog društva, (multimedijalno središte škole, centar informacija posredovanih korištenjem suvremene tehnologije, itd.), te bi školske biblioteke trebalo prepoznati kao postojeće sistemske resurse čijom bi se aktualizacijom osiguravala kontinuirana podrška novim ishodima učenja za 21. stoljeće.


“ #MILCLICKS – multimedijalni sadržaji o medijskoj i informacijskoj pismenosti ”

 

Multimedijalne sadržaje o projektnim aktivnostima, kao i važnosti medijske i informacijske pismenosti možete pratiti na YouTube kanalu Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu: https://www.youtube.com/channel/UCHb2JwRwnm0H-SZbe0NxgAw?view_as=subscriber

 


O projektu


Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu provodi dio aktivnosti projekta “IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI I TURSKOJ” u suradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i uz finansijsku podršku Europske unije. Cilj projekta je jačanje slobode izražavanja, slobodnog i pravovremenog pristupa informacijama, te jačanje kapaciteta slobodnih, profesionalnih medija i medijskog pluralizma.

Fakultet političkih nauka UNSA i Univerzitet u Sarajevu sa partnerima, kao dio šire društvene inicijative i potrebe, su odlučani u aktivnostima adekvatnijeg sagledavanja medijske i informacijske pismenosti kroz strategije i politike, kao i kroz naučno-istraživački rad.

Pored brojnih aktivnosti i rezultata, u sklopu projektnih aktivnosti urađeno je slijedeće:

 

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovina i Državna komisija za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-om, organizuju Konsultacije o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Cilj Konsultacija jeste podsticanje međusektorske rasprave o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Bosni i Hercegovini kako bi se pokrenuo proces artikulacije strategije i politika o integraciji medijske i informacijske pismenosti, te se, kao krajnji cilj, ova važna oblast najzad uključila u sistem formalnog i neformalnog  obrazovanja.

Program konsultacija 

 

 

Cilj Radionice je okupiti informacijske posrednike, bibliotekare, informacijske i medijske stručnjake, nastavnike, predstavnike ministarstva obrazovanja, (samo)regulatornih tijela i predstavnike civilnog društva kako bi razgovarali o različitim aspektima medijske i informacijske pismenosti (MIP). Očekivani ishodi radionice uključuju razumijevanje ključnih multidisciplinarnih  koncepata MIP-a, uspostava i jačanje dijaloga između učesnika, kao i zajedničko sagledavanje stanja i perspektiva MIP-a u Bosni i Hercegovini. Radionica će pratiti UNESCO dokument „Medijska i informaciona pismenost – Program obuke nastavnika“, a vodit će ga multidisciplinarni tim stručnjaka iz Bosne i Hercegovine. Bitno je naglasiti da je zamišljena kao interaktivna obrazovno-konsultativna radionica, pri čemu očekivani ishodi radionice uključuju razumijevanje ključnih multidisciplinarnih  koncepata MIP-a, uspostava i jačanje dijaloga između učesnika, kao i zajedničko sagledavanje stanja i perspektiva MIP-a u Bosni i Hercegovini.

Radionica: Medijska i informacijska pismenost

Prezentacije

Doc. dr. Emir Vajzović 

Prof. dr. Senada Dizdar 

Doc. dr. Mario Hibert

Amer Džihana i Vuk Vučetić 

Prof. dr. Daniela Majstorović 

Dr. Sc. Amira Redžić

Doc. dr. Zlatiborka Popov Momčinović

Feđa Kulenović 

Dr. Sc. Beba E. Rašidović

Prof. dr. Lejla Turčilo