NOVI OBRASCI ZA PRIJAVU TEME I ZAHTJEVA ZA OCJENU I ODBRANU ZAVRŠNOG (MAGISTARSKOG) RADA

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. redovnoj sjednici održanoj 12. 10. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu.
S tim u vezi došlo je do izmjena i uvođenja jedinstevnih obrazaca na Univerzitetu u Sarajevu koji se koriste u postupku prijave teme i završnog MA rada na drugom ciklusu studija.

Obavještavaju se  studenti da su od ponedjeljka, 10. 12. 2018. godine, obavezni prilikom prijave teme završnog rada kao i predaje zahtjeva za ocjenu i odbranu završnog rada, koristiti obrasce koji su u prilogu obavještenja!

Služba za nastavu i rad sa studentima


PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA

U studentsku službu potrebno je predati:

 1. 3 primjerka prijave teme završnog rada (obrazac ZR1) potpisane od strane mentora (Napomena: predmet i obrazloženje teme kao i osnovnu literaturu uraditi uz prethodnu konsultaciju sa mentorom).
 2. CD sa prijavom teme spremljenu u .docx formatu (Word) i
 3. Dokaz o uplati (uplatnicu) u iznosu od 100,00 KM


 

 

PREDAJA ZAVRŠNOG RADA

U studentsku službu potrebno je predati:

 1. Zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada (Obrazac ZR3),
 2. Pismenu saglasnost mentora da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme (Obrazac ZR4),
 3. Izjavu studenta da je završni rad njegov autentični rad (Obrazac: AR – Izjava o autentičnosti rada),
 4. Izvještaj iz službe evidencije o ispitima i ECTS bodovima kandidata (dobiva se u studentskoj službi)
 5. 3 neukoričena primjerka završnog rada – radna verzija

 

PREDAJA UKORIČENOG RADA

(dostavlja se nakon što Vijeće fakulteta donose odluku o prihvatanju izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu rada)

U studentsku službu potrebno je predati:

 1. 5 ukoričenih finalnih verzija rada
 2. 2 CD-a sa finalnom verzijom rada spremljeno u .docx formatu (Word)
 3. Dokaz o uplati (uplatnicu) u iznosu od 200,00 KM